VALG AV RENSELØNING I SPREDT BEGYGGELSE

Valg av avløpsløsning i spredt bebyggelse er avhengig av flere faktorer, spesielt kommunens krav til renseløsning for et aktuelt område. Lokale forutsetninger har betydning for hvilken løsning som egner seg best , f.eks. grunnforhold, lokale
drikkevannskilder,terrengforhold, tilgjengelig areal og utslippssted.
Aktuelle avløpsløsninger ved høye krav til rensing:
– Infiltrasjon
– Biologisk/kjemisk minirenseanlegg
– Filterbedanlegg(våtmarksfilter)
– Avløpsløsninger med kildeseparering av sortvann og gråvann

Tips til valg av riktig renseløsning:

1) Infiltrasjon

Et infiltrasjonsanlegg renser ved at avløpsvannet filtreres gjennom naturlig lagrede jordmasser. Etablering av et infiltrasjonsanlegg krever normalt en grunnundersøkelse for å fastlegge de stedlige massers hydrauliske egenskaper og infiltrasjonskapasitet.

Infiltrasjonsanlegg krever lite oppfølging bortsett fra nødvendig tømming av slamavskilleren. Der grunnforholdene ligger til rette for det, vil infiltrasjon i grunnen normalt være den beste løsningen for utslipp fra bolig-og fritidsbebyggelse ut fra hygieniske, forurensningsmessige og økonomiske betraktninger.


2) Minirenseanlegg

Minirenseanlegg er vanligvis det rimeligste alternativet i områder der det er vanskelig å anlegge et infiltrasjonsanlegg.
Prefabrikkerte minirenseanlegg er lite arealkrevende, og funksjonen er uavhengig av lokale grunn- og terrengforhold.
Ulempen er relativt høye driftskostnader til serviceoppfølging og kjemikalieforbruk.

3) Filterbedanlegg (våtmark)

Anlegg type våtmarksfiltre tilpasset norske klimaforhold har vist gode renseresultater for organisk stoff, fosfor og bakterier uavhengig av årstidsvariasjoner. Våtmarksfiltre har enkel drift og krever generelt lite vedlikehold.
Ulempen med filterbedanlegg er at de er arealkrevende for plassering av tanker/kummer og filterbasseng. Mindre anlegg for enkelthus eller få boliger konkurrerer normalt ikke prismessig med infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg.
Anleggstypen kan anbefales som et alternativ for hyttefelt og mindre boligområder.

4) Separat avløpsløsning

Dette er en type anlegg med kildeseparering av sortvann fra toalettet og gråvann fra vask, dusj etc. Anleggstypen er spesielt egnet for hytter og fritidshus eller i områder med sårbare reispienter(elv,bekk el.lign.) eller drikkevannskilder. Fordelen med separatanlegg er reduksjon av vannmengde og forurensninger i det totale utslippet.

Aktuelle løsninger for sortvannet er tett samletank, biologisk toalett eller forbrenningstoalett.
Gråvannet behandles gjennom et biologisk filter, infiltrasjon, filterbed eller sandfilteranlegg. VPI kan tilby flere ulike løsninger for rensing av gråvann.


Åpningstider

Adminstrasjon:
Man – Fre: 08.00 -16:00

Produksjon:
Man – Tors: 07.00 – 15:30
Fre: 07.00 -13.00

 
Personvernpolicy

Kontakt oss

Tlf: +47 33 43 03 50
E-post: vpi@kingspan.com

Adresse

Gåserødveien 11
3158 Andebu

Produktkatalog og nedlegging