NATURren AVLØPSANLEGG (VÅTMARK)


NATURren avløpsanlegg for fosforfjerning er et plassbygd biologisk/kjemisk renseanlegg, hvor avløpsvannet vanligvis renses ved horisontal strømning gjennom et vannmettet filter. Anlegget består av et forfilter og et hovedrensetrinn (våtmark). Avløpsvannet renner gjennom en slamavskiller og pumpes videre til et forfilter (domer). Her fjernes organisk stoff fra avløpsvannet.

Hovedrensefilteret består av et tett filterbasseng hvor fosfor blir fjernet fra avløpsvannet. Filtermassen består av kalkholdig skjellsand, type Filtramar.

NATURren avløpsanlegg

NATURren kan leveres også i to andre varianter.

– Anlegg med biofilter

Anlegget benyttes for 1 – 3 boliger som forfilter til infiltrasjon, eller som erstatning for sandfilter uten fosforfjerning.

Anlegget består av en slamavskiller, pumpeenhet og en dome. Filtermassen,type Filtralite leveres separat.

– Anlegg med filterkum

Anlegg for en (1) bolig med Filtralite uten fosforfjerning hvor man ønsker en kontrollert bortledning av renset avløpsvann.

Anlegget består av en slamavskiller, pumpeenhet og en filterkum.

Filtermassen, type Filtralite leveres separat.

(Illustrasjoner fra Produktkatalog s. 23)

 

 

Produktoversikt