MINIRENSEANLEGG


Behovet for rensing av avløpsvann gjennom et minirenseanlegg er økende i Norge.

Minirenseanlegg er i prinsippet en nedskalert utgave av større, sentrale renseanlegg. Hovedtypen av minirenseanlegg er

biologisk/kjemisk for fjerning av organisk stoff(biologisk) og fosfor (kjemisk).

VPI leverer to typegodkjente minirenseanlegg ( Baga Easy) på det norske markedet. Begge er av typen biologisk/kjemisk. For begge modellene skjer forbehandling og hovedrensing i en slamavskiller med kjemisk felling av fosfor. Etterrensing av organisk stoff og hygienisering behandles på to alternative måter:

1. Baga Easy med Biomodul

Etterbehandling skjer i en kompakt grøft med Biomoduler i to alternative utførelser:

– Infiltrasjonsløsning benyttes der vann kan infiltreres ned i grunnen etter å ha passert Biomodulene.

– Kunstig sandfilter benyttes der grunnforholdene er så tette at tilført vann ikke kan tas opp i grunnen eller at grunnvannet står høyt i terrenget.
Minirenseanlegg – infiltra Minirenseanlegg – infiltra

Minirenseanlegg - infiltra

Minirenseanlegg – infiltra

2.Baga Easy med Biotank

En Biotank med biofilter erstatter infiltrasjon og sandfilter.

Tanken er lett å plassere og renseprosessen er uavhengig av stedlige jordmasser. Av samme grunn er også løsningen totaløkonomisk mest gunstig.
Minirenseanlegg – biotank

Minirenseanlegg - biotank

Minirenseanlegg – biotank

 

Produktoversikt