Et trykkinfiltrasjonsanlegg består normalt av en slamavskiller, støtbelaster(pumpekum m/pumpe eller integrert i slamavskilleren) og et infiltrasjonsfilter(stedlige jordmasser) med tilhørende infiltrasjonsrør og deler.

Avløpsvannet ledes med selvfall til slamavskilleren, og avslammet vann pumpes videre via integrert støtenhet eller separat pumpekum til infiltrasjonsrørene som er plassert i et infiltrasjonsfilter.

Fordelen med trykkinfiltrasjon er en tilnærmet jevn fordeling av avløpsvannet over hele filterflaten som gir en optimal renseeffekt.

Mange kommuner i landet anbefaler denne anleggstypen.

 

Trykkinfiltrasjon

Renseløsning med trykkinfiltrasjon